»

Obchodní podmínky

«

Všeobecné obchodní podmínky

ke stažení zde.

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Spolek Devatenáctka

IČO:  049 87 462

se sídlem: Údolní 983, Tábor, 39002

 

Kontaktní údaje:

Bc. Veronika Röhrerová

(předsedkyně spolku, vedoucí a kontaktní osoba na příměstské tábory)

Tel.: 777 872 280
E-mail: spolek19@gmail.com

www: devatenactka.cz

 

(dále jen „spolek“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti spolku a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.devatenactka.cz (dále je „internetové stránky“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce[S1] .

 

II.

Informace o službách a cenách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jsou uvedeny u jednotlivých služeb na internetových stránkách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku služeb vyplněním objednávkového formuláře.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu, počet a způsob platby.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři (označeny hvězdičkou) a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle spolek kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže spolek splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky spolku na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté spolkem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dle podmínek uvedených u služby. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně spolku při uvedení ceny služeb, nebo v průběhu objednávání, není spolek povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. [S2] Spolek informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu spolku.

 

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Služby dle platné ceny  může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet spolku uvedený v potvrzovacím emailu.
 • v hotovosti dle pokynů uvedených v objednávce, či potvrzovacím emailu. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží..
 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů, není li to ve sporu se storno podmínkami spolku.

 

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • Pokud je to v rozporu se stornopodmínkami uvedených v objednávce a podmínkách dané služby.

 

 1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu spolek bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, nebo jejich poměrnou část dle stornopodmínek uvedených u jednotlivé služby a to stejným zbůsobem jaké je spolek přijal. Spolek vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 2. Spolek je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, anebo nedostupnosti služby. Spolek bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 3. V případě nevhodného chování (ubližování dětem, záměrné ničení vybavení apod.) či opakujících se bezdůvodných pozdních příchodů (které narušují celý program) můžeme děti z tábora vyloučit. V takovém případě vracíme storno poplatek viz. webové stránky.

 

VI.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty s vyjímkou formulářů s nutnou papírovou formou o kterých je kupující informován v popisu služby a v potvrzovacím emailu. Tyto lze doručovat spolku osobně dle pokynů u jednotlivých služeb, nebo na adresu spolku uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 2. Kupující doručuje spolku korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách, formuláře s nutnou papírovou formou lze doručovat spolku osobně dle pokynů u jednotlivých služeb, nebo na adresu spolku uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Spolek doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Spolek je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi spolkem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Spolek není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám spolku, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Spolek nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetové stránky a užívat internetové stránky nebo jejích části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5.3.2019